informacja
  dpskock@poczta.onet.pl        tel. 81 85-91-189        tel./fax. 81 85-91-125  
  • Przyjaźń, życzliwość, ciepło.
  • Przyjaźń, życzliwość, ciepło.

O nas

Dom Pomocy Społecznej w Kocku jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubartowskiego, funkcjonuje od dnia 1 października 1984 r. Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych i przewlekle psychicznie chorych. Dysponuje 80 miejscami. Jest to jednostka typu stacjonarnego, zapewniająca opiekę całodobową.

 

Dom funkcjonuje na podstawie:
- Statutu, uchwalonego Uchwałą Nr XIV/97/16 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 30 marca 2016 roku;
- Regulaminu Organizacyjnego,  zatwierdzonego Uchwałą Nr 354/16 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 3 sierpnia 2016roku;
- Regulaminu pracy, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 19/08 Dyrektora DPS w Kocku, z dnia 18 lipca 2008 roku.

 

Zasady funkcjonowania mieszkańców zostały zawarte w Regulaminie mieszkańców, zaakceptowanym przez Radę Mieszkańców, stanowiącym  Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 22/2008 Dyrektora DPS w Kocku, z dnia 05 sierpnia 2008 r.

 

Placówka jest położona w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym, zajmującym powierzchnię 13 ha. Kubatura budynków wynosi 25 tys. m³, powierzchnia użytkowa 3,5 tys. m2. DPS mieści się w 5 budynkach: Budynek A tj. budynek główny, B – Oficyna Wschodnia, C – Oficyna Zachodnia, Oficyna D i Domek Ogrodnika.
Zarządzeniem Dyrektora Domu z dnia 5 listopada 2012 r. Nr 22/2012 powołano zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Posiedzenia Zespołu odbywają się raz na miesiąc. W domu pracują okresowo praktykanci i stażyści, wspierający pracę zespołu. Na terenie Domu świadczony jest wolontariat przez 15 osobową grupę uczniów Zespołów Szkół w Kocku.

  

Pod kontrolą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie prowadzimy wiele prac zmierzających do poprawy wizerunku parku przylegającego do Domu. W 2008 roku wykonaliśmy dwa klomby z nasadzeniami iglastych roślin  ozdobnych, dodatkowymi alejkami i ławeczkami. Jest to znakomite miejsce odpoczynku dla mieszkańców.

BIP