informacja
  dpskock@poczta.onet.pl        tel. 81 85-91-189        tel./fax. 81 85-91-125  
  • Przyjaźń, życzliwość, ciepło.
  • Przyjaźń, życzliwość, ciepło.

Ogłoszenia i przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 r.

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu marki Volkswagen Transporter

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór umowy

Zdjęcia samochodu

 

Ogłoszenie o pismenym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu marki Volkswagen Transporter i przyczepy rolniczej

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór umowy - Przyczepa POM

Wzór umowy - Samochód Volkswagen Transporter

 

Dostawa artykułów spożywczych w 2021 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

ZADANIE NR 1

ZADANIE NR 2

ZADANIE NR 3

ZADANIE NR 4

ZADANIE NR 5

ZADANIE NR 6

ZADANIE NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY

 

Zakup nowego samochodu osobowego, typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Kocku

Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Zał. 1 Specyfikacja techniczna

Zał. 2 Formularz ofertowy

Zał. 3 Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczernia z postępowania

Zał. 5 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zał. 6 Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia (podaki i opłaty)

Zał. 7 Wzór umowy

Zał. 8 Wykaz dostaw

Pytania

Pytania

 

 

Budowa trzech indywidualnych kotłowni gazowych z wewnętrzną instalacją gazu w obiektach zespołu Pałacowo-Parkwego w Kocku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Ogłoszenie o przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Wykaz robót

Wzór umowy

Dokumentacja

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót na 3 kotłownie

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Rys 1

Rys 2

Rys 3

Rys 4

Rys 5

Rys 6

Rys 7

Rys 8

Rys 9

Rys 10

Rys 11

Rys 12

Rys 13

Rys 14

Rys 15

Rys 16

Rys 17

Rys 18

Rys 19

 

 

Dostawa artykułów spożyczych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o przetragu

SIWZ

zadanie 1

zadanie 2

zadanie 3

zadanie 4

zadanie5

zadanie 6

zadanie 7

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 oświadczenie

załącznik nr 3 grupa kapitałowa

załącznik nr 4 wzór umowy

 

Ogłoszenie na budowę indywidualnej kotłowni gazowej z wewnętrzną instalacją gazu w budynku zachodnim C w zespole Pałacowo- Parkowym w Kocku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

SIWZ

zał nr 1

zał nr 2a

zał nr 2b

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

zał nr 7

zał nr 8

Rys nr 1

Rys nr 2

Rys nr 3

Rys nr 4

Rys nr 5

Rys nr 6

Rys nr 7

Rys nr 8

Rys nr 9

Rys nr 10

Rys nr 11

Rys nr 12

Rys nr 13

Rys nr 14

Rys nr 15

Rys nr 16

Rys nr 17

Rys nr 18

Rys nr 19

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż pralnico-wirówki szybkoobrotowej wolnostojącej

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Ogłoszenie na budowę indywidualnej kotłowni gazowej z wewnętrzną instalacją gazu w budynku zachodnim C w zespole Pałacowo- Parkowym w Kocku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

SIWZ

Wzór druku oferty

Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania

Druk wykazu wykonanych robót

Projekt umowy

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Wzór grupy kapitałowej

Rys 1

Rys 2

Rys 3

Rys 4

Rys 5

Rys 6

Rys 7

Rys 8

Rys 9

Rys 10

Rys 11

Rys 12

Rys 13

Rys 14

Rys 15

Rys 16

Rys 17

Rys 18

Rys 19

 

 

Wybór oferty na Wykonanie Istalacji Systemu Przyzywowego zgodnie z Projektem Wykonawczym Instalacji Systemu Przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Kocku

Przedłużenie terminu składania ofert na Wykoanie Instalacji Systemu Przyzywowego zgodnie z Projektem Wykonawczym Instalacji Systemu Przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Kocku.

Zapytanie ofertowe na Wykonanie Instalacji Systemu Przyzywowego zgodnie z Projektem Wykonawczym Instalacji Systemu Przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Kocku

 Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Klauzula informacyjna

Projekt Wykonawczy Instalacji Systemu Przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Kocku

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -opracowanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskimna budowę trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi

Ogłoszenie na opracowanie projektu technicznego wraz z kosztorysem na budowę trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej w obiektach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kocku

 

 Program funkcjonalno-użytkowy: budowy trzech indywidualnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi i wewnętrzną instalacją gazu w obiektach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kocku

 

Program funkcjonalno-użytkowy - mapa

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj budowy trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej w Kocku.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Wyjaśnienia

Poprawiony SIWZ

Poprawiony PFU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: BUDOWA TRZECH ODRĘBNYCH KOTŁOWNI GAZOWYCH Z PRZYŁĄCZAMI GAZOWYMI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OBIEKTACH ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W KOCKU

SIWZ

zał. 1 OFERTA

zał. 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

zał.3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

zał.4 INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

zał.5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zał.6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

zał.6 MAPA

zał.7 WZÓR UMOWY

zał.8 INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

zał.9 WYKAZ ROBÓT

zał.10 WYKAZ OSÓB

zał.11 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

zał.12A  INFORMACJA DO KRYTERIUM OCEN OFERT- DOŚWIADCZENIE GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

zał. 12B INFORMACJA DO KRYTERIUM OCEN OFERT -DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY

 

PLAN NA UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DOTYCZĄCEGO BUDOWY TRZECH ODRĘBNYCH KOTŁOWNI GAZOWYCH Z PRZYŁĄCZAMI GAZOWYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIP