informacja
  dpskock@poczta.onet.pl        tel. 81 85-91-189        tel./fax. 81 85-91-125  
 • Przyjaźń, życzliwość, ciepło.
 • Przyjaźń, życzliwość, ciepło.

Procedura przyjęcia

Do Domu Pomocy Społecznej w Kocku kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej opiekuna prawnego, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania. W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty:

 • wywiad środowiskowy, przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę;
 • zaświadczenie lekarskie o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowaną pobytem w domu pomocy społecznej;
 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce;
 • decyzja emerytalno-rentowa lub o przyznaniu zasiłku stałego;
 • pisemna zgody na potrącenie opłaty za pobyt przez właściwy organ emerytalno - rentowy lub ośrodek pomocy społecznej ze świadczenia;
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej oraz dochodu rodziny, zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt.

Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kocku wydaje organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się.
Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, jest ustalany przez Starostę Powiatu Lubartowskiego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

W roku 2020 średni miesięczny koszt utrzymania w DPS Kock wynosi 4077 zł.

 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:

 • mieszkaniec domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku);
 • rodzina (gdy takowa jest - małżonek, dzieci, wnuki) - według umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej;
 • gmina, z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Kocku z upoważnienia Starosty Lubartowskiego wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, a w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegającą lub jej rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania.
Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy i powiatu przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, adres tego organu musi być podany w wystawionej decyzji.

 

Dodatkowych informacji udzielą nasi pracownicy socjalni:

budynek główny A,  pokój nr 15,

tel.  81 859 11 25 wew. 27.

BIP