Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku
Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku

Procedura przyjęcia

Do Domu Pomocy Społecznej w Kocku kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej opiekuna prawnego, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania. W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty:

  • wywiad środowiskowy, przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę;
  • zaświadczenie lekarskie o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowaną pobytem w domu pomocy społecznej;
  • opinia ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce;
  • decyzja emerytalno-rentowa lub o przyznaniu zasiłku stałego;
  • pisemna zgody na potrącenie opłaty za pobyt przez właściwy organ emerytalno - rentowy lub ośrodek pomocy społecznej ze świadczenia;
  • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej oraz dochodu rodziny, zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt.

Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kocku wydaje organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się.
Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, jest ustalany przez Starostę Powiatu Lubartowskiego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

W roku 2024 średni miesięczny koszt utrzymania w DPS Kock wynosi 6400 zł.

 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:

  • mieszkaniec domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku);
  • rodzina (gdy takowa jest - małżonek, dzieci, wnuki) - według umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej;
  • gmina, z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Kocku z upoważnienia Starosty Lubartowskiego wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, a w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegającą lub jej rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania.
Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy i powiatu przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, adres tego organu musi być podany w wystawionej decyzji.

 

Dodatkowych informacji udzielą nasi pracownicy socjalni:

budynek główny A,  pokój nr 15,

tel.  81 859 11 25 wew. 27.

email:socjalny@dpskock.pl

Nasza placówka

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny